×

Thêm nhóm thành viên vào WordPress không cần Plugin

Bộ lọc Media ngăn tải lên những hình ảnh có dung lượng và kích thước lớn

Thêm nhóm thành viên:
Ví dụ Bạn muốn tạo 1 nhóm thành viên nữa là Vip User:
Các bạn tìm đến file Functions.php và thêm vào đoạn code này:

$add_new_user = add_role('vipuser', __( 'Vip User' ),
array(
'read' => true,
'edit_posts' => true,
'delete_posts' => false,
)
);

Giải thích :
$vadd_new_user = add_role(‘vipuser’, __( ‘Vip User’ ): Tạo thêm 1 nhóm thành viên có tên là Vip User.
‘read’ => true: Quyền hạn – cho phép đọc bài viết.
‘edit_posts’ => true: Quyền hạn – cho phép sửa bài viết.
‘delete_posts’ => false: Quyền hạn – không cho xóa bài viết.

Thêm nhóm thành viên mới Copy quyền từ một nhóm đã có:
Thử tạo 1 nhóm mới có tên là cao dem, thành viên của nhóm này có quyền hạn sử dụng website như nhóm Administrator:
Các bạn tìm đến file Functions.php và thêm vào đoạn code này:

function add_roles()
{
global $wp_roles;
if (!isset($wp_roles))
$wp_roles = new WP_Roles();
$adm = $wp_roles -> get_role('administrator');
// Adding a new role with all admin caps.
$wp_roles->add_role('caodem', 'cao dem', $adm -> capabilities);
}
add_action('init', 'add_roles');

Giải thích :
function add_roles(); add_action(‘init’, ‘add_roles’): Tạo function và thêm nhóm thành viên
global $wp_roles: Lấy tất cả nhóm thành viên trong website.
if (!isset($wp_roles)); $wp_roles = new WP_Roles(): nếu không tồn tại nhóm tiến hành tạo nhóm.
$adm = $wp_roles -> get_role(‘administrator’): lấy quyền hạn của nhóm đã có(ở đây ta lấy quyền của nhóm Administrator).
$wp_roles->add_role: thêm nhóm Vnkings User và lấy quyền giống như nhóm Administrator.

Nguồn: Tiến Lực

3218
"Nếu bạn cảm thấy bài viết này hữu ích, bạn có thể ủng hộ cho tác giả một tách Cafe"
THANH TOÁN ỦNG HỘ
Sacombank
NGUYEN NGOC HOAN
040086597979
Đọc thêm bài khác
×
Chia sẻ trang này tới
QR:  Thêm nhóm thành viên vào WordPress không cần Plugin

Gọi điệnMessengerZalo