Code ẩn bài viết của chuyên mục khỏi màn hình chính

Code ẩn bài viết của chuyên mục khỏi màn hình chính caodem.com

Dưới đây là đoạn code có chức năng giúp bạn ẩn những bài viết của thư mục nào đó, mà bạn không muốn xuất hiện ở màn hình chính

Code ẩn chuyên mục bài viết trên màn hình chính trong WordPress caodem.com

Trước tiên để xác định được id thư mục mà bạn cần ẩn, bạn hãy truy cập vào Trình quản lý Admin > Bài viết > Chuyên mục, chọn chỉnh sửa chuyên mục cần ẩn, cuối cùng là xem ở thanh địa chỉ của trình duyệt như hình trên.


Code ẩn bài viết của chuyên mục

Bạn sao chép đoạn code bên dưới, sau đó dán nó vào file function.php trong thư mục theme mà bạn đang sử dụng.

// Ẩn bài viết chuyên mục khỏi màn hình chính
function exclude_category_home( $query ) {
if ( $query->is_home ) {
$query->set( 'cat', '-1, -2, -3, -4' );
}
return $query;
}

Chú ý: -1, -2, -3, -4 là id của chuyên mục cần ẩn, bạn thay thế số id đó sao cho phù hợp với số id chuyên mục của bạn.
Chúc bạn thành công!

Đánh giá bài viết bạn ơi!
Thẻ:

153