×

Nén Gzip trên NGINX tăng tốc website

Nhằm tăng tốc độ tải cho website thì người quản lý thường sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để tối ưu cho trang web của mình. Với một người sử dụng VPS và được chạy trên nền NGINX, thì thủ thuật Gzip nén dung lượng dữ liệu ở sever trước khi gửi đến các máy client để tiếp kiện băng thông và làm tăng tốc độ tải trang là một trong những thủ thuật vô cùng cần thiết.

Gzip là gì?

Gzip là phương pháp nén các tập tin ở sever trước khi gửi đến các client để nhằm tăng tốc độ tải cho website, cũng gần giống với việc bạn nén các tập tin thành file zip hay rar trên máy tính của bạn vậy. Thì thông thường các tập tin trước khi nén có dung lượng rất cao, tuy nhiên sau khi được nén thì tập tin sẽ giảm đáng kể một phần dung lượng.

Gzip hoạt động ra sao?

Các tập tin mã nguồn website của bạn được lưu trữ toàn bộ ở sever (VPS hoặc Hosting). Khi người sử dụng truy cập vào website của bạn thông qua tên miền hoặc địa chỉ ip, thì máy của họ sẽ yêu cầu sever chứa mã nguồn của bạn gửi xuống các tập tin để hiển thị giao diện website của bạn. Với một máy chủ đã được cấu hình gzip, thì các tập tin này trước khi được gửi đi sẽ được nén gưới dạng gzip nhằm giảm đáng kể một phần dung lượng trước khi tới các client, khi tới các client thì máy chủ sẽ giải nén các file này về nguyên bản.

Hướng dẫn cấu hình NGINX để nén Gzip

Nén Gzip trên NGINX tăng tốc website

Đầu tiên các bạn cần truy cập vào thư mục /etc/nginx trên VPS của bạn, tìm tới file nginx.conf và mở nó lên.

Nén Gzip trên NGINX tăng tốc website

Sao chép toàn bộ code bên dưới dán vào bên trong câu lệnh http { rồi lưu lại.

gzip on;
gzip_min_length 0;
gzip_http_version 1.1;
gzip_comp_level 6;   
gzip_proxied any;
gzip_buffers 16 8k;
gzip_types text/plain
text/html
text/xml
text/css
application/xml
application/xhtml+xml
application/rss+xml
application/atom_xml
application/javascript
application/x-javascript
application/json
application/vnd.ms-fontobject
application/x-font-ttf
font/opentype
application/x-httpd-php;
gzip_disable "msie6";
gzip_vary on;

Mở terminal (cửa sổ dòng lệnh) lên và gõ lệnh bên dưới vào để làm mới sever Nginx.

service nginx reload

Cuối cùng để kiểm tra xem việc cấu hình nén file đã thành công chưa thì hãy gõ vào terminal (cửa sổ dòng lệnh) câu lệnh bên dưới.

curl -I -H 'Accept-Encoding: gzip,deflate' https://domain.com/wp-content/theme/tentheme/style.css

https://domain.com/wp-content/theme/tentheme/style.css đây là đường dẫn chứa file style.css của website, bạn nhập đúng đường dẫn vào đây nhé.

Nén Gzip trên NGINX tăng tốc website
Đây chính là kết quả sau khi làm xong các bước nêu trên, các tập tin của bạn đã đước nén dưới dạng Gzip rồi đó.
Thẻ:

3644
"Nếu bạn cảm thấy bài viết này hữu ích, bạn có thể ủng hộ cho tác giả một tách Cafe"
THANH TOÁN ỦNG HỘ
Sacombank
NGUYEN NGOC HOAN
040086597979
Đọc thêm bài khác
×
Chia sẻ trang này tới
QR:  Nén Gzip trên NGINX tăng tốc website

Gọi điệnMessengerZalo