Xóa bỏ gạch chân cho link trong html css

ihoan đã viết 3 tháng trước

Dưới đây là cách để xóa bỏ gạch chân cho đường link trong html css.

Link chứa gạch chân khi di chuột vào!

Ví dụ loại bỏ gạch chân:

Link đã loại bỏ gạch chân!

Sử dụng thuộc tính text-decoration: none

Thông thường thẻ link kết của bạn sẽ có dạng như sau:

<a href="https://caodem.com">Liên kết</a>

Cách để loại bỏ trực tiếp gạch chân ở liên kết:

<a style="text-decoration: none" href="https://caodem.com">Liên kết</a>

Trường hợp thẻ liên kết của bạn nằm trong một thẻ div:

<div class="lienket"><a href="https://caodem.com">Liên kết</a></div>

Để loại bỏ gạch chân bạn chỉ cần thêm thuộc tính sau vào css:

.lienket a{text-decoration: none}
1236
Bài viết cùng chủ đề

Cách để tạo một Modal, Popup bằng HTML, CSS, JS cơ bản

Thay đổi màu link khi di chuột vào

Căn giữa Hình ảnh, thẻ Div, Text trong CSS

Hướng dẫn CSS border gradient

Chia cột bằng thuộc tính display grid trong CSS

Hiệu ứng zoom, phóng to hình ảnh khi đưa chuột vào

Crop hình ảnh bằng CSS đơn giản và cần thiết

Hiệu ứng Hover cho hình ảnh khi đưa chuột vào

Ẩn bớt nội dung và thêm dấu 3 chấm khi nội dung quá dài

Chia cột bằng thuộc tính display flex trong CSS