Xóa bỏ gạch chân cho link trong html css

ihoan đã viết 2 năm trước

Dưới đây là cách để xóa bỏ gạch chân cho đường link trong html css.

Link chứa gạch chân khi di chuột vào!

Ví dụ loại bỏ gạch chân:

Link đã loại bỏ gạch chân!

Sử dụng thuộc tính text-decoration: none

Thông thường thẻ link kết của bạn sẽ có dạng như sau:

<a href="https://caodem.com">Liên kết</a>

Cách để loại bỏ trực tiếp gạch chân ở liên kết:

<a style="text-decoration: none" href="https://caodem.com">Liên kết</a>

Trường hợp thẻ liên kết của bạn nằm trong một thẻ div:

<div class="lienket"><a href="https://caodem.com">Liên kết</a></div>

Để loại bỏ gạch chân bạn chỉ cần thêm thuộc tính sau vào css:

.lienket a{text-decoration: none}
29678
Bài viết cùng chủ đề

Hiệu ứng Hover cho hình ảnh khi đưa chuột vào

Căn giữa Hình ảnh, thẻ Div, Text trong CSS

Bộ lọc select tỉnh thành, quận huyện sử dựng API provinces.open-api.vn

Hướng dẫn CSS border gradient

Cách để tạo một Modal, Popup bằng HTML, CSS, JS cơ bản

Tạo mã QR với thư viện QRcode

Thay đổi màu link khi di chuột vào

Hiệu ứng zoom, phóng to hình ảnh khi đưa chuột vào

Chia cột bằng thuộc tính display grid trong CSS

Ẩn bớt nội dung và thêm dấu 3 chấm khi nội dung quá dài