Thay đổi màu link khi di chuột vào

ihoan đã viết 3 tháng trước

Cách để thay đổi màu link khi bạn di chuột vào

Link có thể đổi màu!

Cách đổi màu liên kết khi di chuột vào

Sử dụng thuốc tính :hover

Ví dụ bạn có code link như sau:

<a class="doimau" href="https://caodem.com">Liên kết</a>

Code thay đổi màu link:

<style>.doimau:hover{color:#ff3333}</style>

Đối với đường link nằm trong thẻ div

<div class="doimau"><a href="https://caodem.com">Liên kết</a>

Code đổi màu như sau:

.doimau a:hover{color:#ff3333}
672
Bài viết cùng chủ đề

Chia cột bằng thuộc tính display grid trong CSS

Xóa bỏ gạch chân cho link trong html css

Hướng dẫn CSS border gradient

Ẩn bớt nội dung và thêm dấu 3 chấm khi nội dung quá dài

Hiệu ứng Hover cho hình ảnh khi đưa chuột vào

Hiệu ứng zoom, phóng to hình ảnh khi đưa chuột vào

Căn giữa Hình ảnh, thẻ Div, Text trong CSS

Chia cột bằng thuộc tính display flex trong CSS

Cách để tạo một Modal, Popup bằng HTML, CSS, JS cơ bản

Crop hình ảnh bằng CSS đơn giản và cần thiết