Lệnh nén & giải nén file trên Linux

Dưới đây là một số câu lệnh nén và giải nén file trong hệ thống Linux thông qua dòng lệnh.

1. Nén và giải nén với Zip

Cú pháp nén
# zip fileluu.zip filenen.txt 
“fileluu.zip” là tên file bạn sẽ lưu.
“filenen.txt là” tên file bạn cần nén.
# zip *​
“*” nén tất cả các tệp và tập tin trong thư mục hiện hành.
Cú pháp giải nén
# uzip filenen.zip
“filenen.zip” là tên file cần giải nén.
Chú ý: Để xem thông tin một file đã nén theo chuẩn zip, bạn sử dụng lệnh zipinfo hay unzip với tùy chọn -z.


2. Nén và giải nén với Gzip

Cú pháp nén
# gzip filenen.txt 
“filenen.txt” là file bạn cần nén.
# gzip *​
“*” nén tất cả các tệp và tập tin trong thư mục hiện hành.
Cú pháp giải nén
# gunzip filenen.gz​

3. Nén và giải nén với Tar.gz

Cú pháp nén
# tar -zcf fileluu.tar.gz thumuc
“fileluu.tar.gz” là tên file bạn cần lưu.
“thumuc” là thư mục bạn cần nén.
# tar -zcf fileluu.tar.gz *
“*” nén tất cả các tệp và tập tin trong thư mục hiện hành.
Cú pháp giải nén
# tar -xvf filenen.tar.gz

4. Nén và giải nén với Tar.bz2

Cú pháp nén
# tar -jcf fileluu.tar.bz2 thumuc
“fileluu.tar.gz” là tên file bạn cần lưu.
“thumuc” là thư mục bạn cần nén.
# tar -zcf fileluu.tar.bz2 *
“*” nén tất cả các tệp và tập tin trong thư mục hiện hành.
Cú pháp giải nén
# tar -xvf filenen.tar.bz2

Đánh giá bài viết bạn ơi!
Thẻ:

313