Xóa bỏ gạch chân cho link trong html css

Dưới đây là cách để xóa bỏ gạch chân cho đường link trong html css.

Ví dụ link gạch chân:

Link chứa gạch chân khi di chuột vào!

Ví dụ loại bỏ gạch chân:

Link đã loại bỏ gạch chân!

Cách loại bỏ gạch chân cho link trong css

Sử dụng thuộc tính text-decoration: none

Thông thường thẻ link kết của bạn sẽ có dạng như sau:


<a href="https://caodem.com">Liên kết</a>

Cách để loại bỏ trực tiếp gạch chân ở liên kết:

<a style="text-decoration: none" href="https://caodem.com">Liên kết</a>

Trường hợp thẻ liên kết của bạn nằm trong một thẻ div:

<div class="lienket"><a href="https://caodem.com">Liên kết</a></div>

Để loại bỏ gạch chân bạn chỉ cần thêm thuộc tính sau vào css:

.lienket a{text-decoration: none}

Đánh giá bài viết bạn ơi!
Thẻ:

369