×

Xóa bỏ gạch chân cho link trong html css

Dưới đây là cách để xóa bỏ gạch chân cho đường link trong html css.

Link chứa gạch chân khi di chuột vào!

Ví dụ loại bỏ gạch chân:

Link đã loại bỏ gạch chân!

Sử dụng thuộc tính text-decoration: none

Thông thường thẻ link kết của bạn sẽ có dạng như sau:

<a href="https://caodem.com">Liên kết</a>

Cách để loại bỏ trực tiếp gạch chân ở liên kết:

<a style="text-decoration: none" href="https://caodem.com">Liên kết</a>

Trường hợp thẻ liên kết của bạn nằm trong một thẻ div:

<div class="lienket"><a href="https://caodem.com">Liên kết</a></div>

Để loại bỏ gạch chân bạn chỉ cần thêm thuộc tính sau vào css:

.lienket a{text-decoration: none}
Đánh giá bài viết bạn ơi!
Thẻ:

747
Bài cùng chủ đề