Codex

caodem.com
HTML & CSS
<!DOCTYPE html>
<html>
<title>HTML Tutorial</title>
<body>
<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>
</body>
</html>
Bạn có thể tìm kiếm các bài viết trong chuyên mục codex tại đây!